Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych ATROM Sp. z o.o. Sp.k.

1. Podstawowe cele przyjętej przez ATROM Sp. z o.o. Sp.k. polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych

 

 1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych w domenach:
 • atrom.com.pl,
 • autosatnet.eu,
 • autosatmini.eu,
 • sklep.autosatmini.eu,
 • moje.autosatmini.eu,

(zwanych dalej także łącznie „Serwisami”) został stworzony i przyjęty przez ATROM Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Osadniczej 18, 63-400 Ostrów Wlkp., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000498534, NIP 622-278-50-51, REGON 302654222 (zwaną dalej: „Administratorem” lub zamiennie „ATROM”) w celu:

 • poszanowania ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Serwisy.
 • udzielenia Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies w tych Serwisach,

2. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla  Usługobiorców lub Klientów ATROM Sp. z o.o. Sp.k.

3. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisach jest ATROM Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Osadniczej 18, 63-400 Ostrów Wlkp., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000498534, NIP 622-278-50-51, REGON 302654222

5. ATROM zastrzega, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. ATROM nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

 

 

2. Zakres i cel zbierania informacji

 1. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. ATROM Sp. z o.o. Sp.k. zapewnia, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisów, służą głównie do realizacji zobowiązań ATROM wobec klientów (np. dotyczy to realizacji umowy sprzedaży i świadczenia usług). Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:
 • po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie
 • jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych
 • jest to niezbędne celem wykonania umowy.

3.  Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby:

a)  informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych;

b) informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:

 • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi,  dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
 • adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
 • pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

4.  ATROM jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

5.  W ramach Serwisów są zamieszczane formularze, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez ATROM produkty i usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz.

6.  Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

7  .Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów ATROM:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

c) Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

d) Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

3. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

4. Informacje zawarte w logach dostępowych

ATROM zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez ATROM z danymi osobowymi użytkowników Serwisu, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten Serwis.

 

 

5. Pliki cookie

 1. Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze tablecie lub smartfonie odwiedzającego aby pomóc Serwisom zapewnić lepsze działanie dostosowując ich strukturę i zawartość dzięki informacji o przeglądarce i urządzeniu za pomocą którego Serwisy są przeglądane. Ciasteczka wykorzystywane na stronach naszych Serwisów mogą być używane do zachowania preferencji użytkownika, informacji o lokalizacji oraz pomagają zbierać anonimowe dane do aplikacji firm trzecich, takich jak Google Analytics w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naszego Serwisu korzystają ze strony, co umożliwia nam ulepszanie struktury, zawartości oraz poprawianie jakości jej działania. Pliki cookies, umożliwiają ponadto zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień przeglądarki, utrzymania sesji użytkownika Serwisu internetowego np. po zalogowaniu do zewnętrznych serwisów społecznościowych i personalizację interfejsu użytkownika w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki i wyglądu naszej strony internetowej.

 

2. Wykorzystywanie plików cookies w Serwisach ATROM:

a) Pliki niezbędne do działania Serwisów ATROM. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe ATROM,
 • monitoring dostępności usług.

 

b) Pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów ATROM, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

 

c) ATROM korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z Serwisów ATROM;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościowym;
 • płatności internetowe.

 

3)  Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu do podmiotów trzecich, o których mowa w pkt 2) c) zaliczamy:

Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

 

 

4. Zarządzanie plikami cookies

 

a)  Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez ATROM lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

b)  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

 

 

6. Zmiany w polityce ochrony prywatności ATROM

Rozwój naszych Serwisów, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez ATROM polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

Zachęcamy zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

 

7. Kontakt z Administratorem

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez ATROM polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: atrom@atrom.eu.